Opublikowano Dodaj komentarz

Rezerwa subwencji oświatowej na 2021 rok – MEiN podało kryteria podziału środków

szkolna klasa bez uczniów

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 38) z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%. Rezerwą dysponuje minister finansów, po zasięgnięciu opinii MEiN oraz reprezentacji j.s.t. Podział rezerwy następuje nie później niż do 30 listo-pada każdego roku, a środki przekazuje samorządom minister finansów.

Kryteria podziału rezerwy

W tym roku rezerwa subwencji oświatowej dzielona jest w oparciu o dziewięć kryteriów, na podstawie których samorządy mogą ubiegać się o dodatkowe środki. Nowością jest kryterium dotyczące organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów po powrocie do szkół.

I. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkol-nych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych
w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r.

Samorząd może ubiegać się o środki z tego kryterium, jeżeli po dniu sprawozdawczym, tj. po 30.09.2020 r., wzrosła mu liczba zadań oświatowych.

Termin składania wniosków – do 15 października 2021 r.

II. Pomoc j.s.t. w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez j.s.t. – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Do uzyskania dofinansowania z tego kryterium konieczne jest spełnienie szeregu warunków. Pod uwagę brane są zdarzenia losowe, które miały miejsce w roku bieżącym lub w okresie od października do grudnia 2020 r.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:

 • do 28 maja 2021 r. – dotyczy zdarzeń losowych, które wystąpiły
  w okresie od października do grudnia 2020 r. oraz od stycznia do marca 2021 r.;
 • w terminie do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niż do 8 października 2021 r. – dotyczy pozostałych zdarzeń losowych.

W przypadku budynków oświatowych, które były ubezpieczone, j.s.t. może wystąpić z wnioskiem po zakończeniu procedury odszkodowawczej i ustaleniu kwoty odszkodowania, jednak nie później niż do 8 października 2021 r.

Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie.

III. Pomoc j.s.t. w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół i placówek oświatowych publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez j.s.t. – z wyłączeniem budynków przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Wsparcie dotyczy tylko budynków szkół i placówek oświatowych, natomiast nie obejmuje usuwania uszkodzeń innych obiektów, np. ogrodzeń, chodników, boisk, placów zabaw.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków – do 29 października 2021 r.

IV. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych
w trybie art. 20 KN albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN w związku z art. 20 KN.

Dofinansowanie przysługuje tym j.s.t., które są zobowiązane do wypłacenia odpraw nauczycielom:

 • zwalnianym w wyniku całkowitej likwidacji szkoły, placówki oświatowej, częściowej likwidacji szkoły, placówki oświatowej albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,
 • przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88 KN w związku
  z art. 20 KN.

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny nie są objęte dofinansowaniem z rezerwy. Ponadto sam art. 88 KN nie jest wystarczającą podstawą prawną do złożenia wniosku z tego kryterium, ponieważ zwolnienie musi być powiązane z art. 20 KN.

Nie należy uwzględniać odpraw wypłacanych nauczycielom ogólnodostępnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w ogólnodostępnych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem nauczycieli realizujących obowiązki
dydaktyczne w oddziałach rocznego przygotowania przedszkolnego
w wymiarze pełnego etatu.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków – do 24 września 2021 r.

V. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych wpublicznych szkołach podstawowych.

Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów: biologia, geografia, chemia i fizyka. Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata, począwszy od 2018 r.

Termin składania wniosków – do 31 maja 2021 r.

VI. Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez j.s.t., w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

W ramach tego kryterium dofinansowanie przysługuje na zakup:

 • sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych niepełniących dotychczas funkcji dydaktycznych w obiektach szkół
  i placówek oświatowych publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez j.s.t.,
 • sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania
  w okresie październik–grudzień 2020 r. lub w okresie styczeń–wrze-sień 2021 r.) obiektach szkół i placówek oświatowych publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez j.s.t.

Z dofinansowania wyłącza się zakup pomocy dydaktycznych dofinansowany z innych źródeł pochodzących z budżetu państwa.

Terminy składania wniosków:

 • do 28 maja 2021 r. – I tura, dotycząca pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania lub zaadaptowanych w okresie od 25 września do końca grudnia roku poprzedniego oraz w I kwartale 2021 r.,
 • do 4 października 2021 r. – II tura, dotycząca pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania lub zaadaptowanych w II i III kwartale 2021 r.

W ramach tego kryterium można uzyskać dofinansowanie także
w zakresie zakupu:

 • sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez j.s.t., rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2021.

Z dofinansowania wyłącza się zakup pomocy dydaktycznych dofinansowany z innych źródeł budżetu państwa.

Termin składania wniosków – do 20 września 2021 r.

VII. Sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Środki z tego kryterium będą przysługiwały j.s.t. prowadzącym lub dotującym szkoły, w których zostaną zorganizowane zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej.

Podział środków zostanie dokonany na podstawie formularzy wypełnionych przez j.s.t. w Strefie Pracownika SIO. Termin na wypełnienie formularza elektronicznego zostanie wskazany odrębną informacją. Uruchomienie kryterium nastąpi po zwiększeniu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

VIII. Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych.

Korekta części oświatowej subwencji ogólnej dotyczy błędów powstałych przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej przez MEiN.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków – do 28 maja 2021 r.

IX. Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.

Inne zadania o jednorazowym charakterze nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 obejmują wydatki na sytuacje wyjątkowe, niemożliwe do zaplanowania na etapie tworzenia algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Do tego kryterium nie zalicza się m.in. remontów bieżących, zadań
o charakterze inwestycyjnym, kosztów związanych z urlopami dla poratowania zdrowia, skutków awansu zawodowego nauczycieli, wydatków bieżących na utrzymanie szkół i wynagrodzenia oraz zadań ujętych w kryteriach I–VII.

Termin składania wniosków – do 10 września 2021 r.

4.83/5 (6)

Ocena

Opublikowano Dodaj komentarz

Kolejna pomoc w ramach Tarczy

puste krzesła w jadalni szkolnej

W ramach kolejnej pomocy rządu z Tarczy, pomoc finansową otrzymują przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne, najemcy lokali w galeriach handlowych oraz branża turystyczna.

Najemcy lokali mogą liczyć na obniżkę czynszu w wysokości 80 procent. Branża turystyczna – przedłużone będą terminy realizacji voucherów turystycznych o kolejny rok. Ponadto zostanie przesunięty termin zwrotu wypłat do TFZ. Możliwe będzie również umorzenie spłaty pomocy przyznawanej z branży.

Pomoc dla sklepików szkolnych

Pomoc ma dotyczyć przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów na terenie jednostek oświatowych, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodami 47.11.Z i 47.19.Z.
Sklepiki szkolne otrzymają pomoc w postaci:
– zwolnienia z opłacania składek na ZUS,
– dofinansowania do wynagrodzeń pracowników,
– świadczeń postojowych,
– małych dotacji do 5 tys. zł.

Podstawowym kryterium otrzymania pomocy będzie wykazanie 40 proc. spadku przychodów odnotowanych w jednym z miesięcy od listopada 2020 r. do marca 2021 r. w stosunku do września 2019 r. lub września 2020 r., oraz prowadzenie określonej działalności gospodarczej jako przeważającej na dzień 30 września 2020 r. 

Obniżka czynszu najmu w galeriach handlowych

Przepisy przewidują, że w okresie obowiązywania zakazu działalności galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. czynsz dla najemców zostanie obniżony o 80 proc., a przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności będzie to 50 proc.
Przepisy będą stosowane w przypadku ewentualnych kolejnych zakazów handlu oraz ma dotyczyć umów najmu zawartych przed dniem 14 marca 2020 r.

Branża turystyczna – Dwa lata na realizację vouchera turystycznego i korzystanie z TFZ

Nowe przepisy przedłużą do dwóch lat możliwość korzystania z vouchera turystycznego za odwołaną z powodu pandemii koronawirusa imprezę turystyczną.
Zaproponowane przepisy przewidują również przesunięcie o osiem miesięcy terminu rozpoczęcia zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszy Zwrotów. Spłata pierwszej raty będzie przedłużona do końca grudnia br. 

Umorzenie spłat należności z tytułu pomocy z tarczy antykryzysowej

Nowe przepisy umożliwiają staroście albo dyrektorowi powiatowego urzędu pracy, z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy, umorzyć w całości lub w części spłaty, odroczyć ich termin lub rozłożyć na raty określone należności. 

5/5 (7)

Ocena

Opublikowano Dodaj komentarz

Wypłata dywidend a osiągnięta strata

plik banknotów

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dokumentem określającym zasady wypłaty dywidend dla udziałowców jest umowa spółki. Jeżeli zapisy dotyczące wypłaty dywidend nie znajdą się w umowie spółki, to wówczas zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu spółek handlowych, tj. przepis art. 192 i następne Kodeksu.

Wspólnicy nie mają jednak zupełnej dowolności w zakresie wypłacania sobie dywidendy i muszą stosować się do przepisów prawa oraz zapisów umowy spółki.

Wypłata dywidendy przy stracie

Jeżeli spółka osiągnęła zysk w danym roku, wspólnicy mają potencjalne prawo do wypłaty określonej kwoty – warunkiem tego jest podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników o podziale kwoty. 

Jeżeli natomiast spółka osiągnęła stratę w danym roku przyjmuje się, że strata w ostatnim roku obrotowym bądź niepokryta strata z lat ubiegłych redukują kwotę dywidendy, jednak nie wykluczają jej wypłaty.

W celu ustalenia czy spółka pomimo straty zachowuje prawo do wypłaty dywidendy można zastosować formułę obliczeniową wskazaną w art. 192 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z przepisem kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Jeżeli ten wynik jest dodatni, wtedy spółka posiada nadwyżkę bilansową przewyższającą kwotę niepokrytej straty, a wypłata dywidendy nie spowoduje pomniejszenia funduszu kapitałowego. Jeżeli wynik jest zerowy, oznacza to brak nadwyżki bilansowej w dyspozycji spółki, a zarazem brak wypłaty. Jeżeli wynik jest ujemny Spółka musi wypracować zysk, umożliwiający wypłatę dywidend.

Kapitał zapasowy

Jeżeli w danym roku wykazana zostaje strata, wspólnicy mogą dokonać podziału zysku z lat poprzednich. Jeżeli spółka nie wykazała zysku za ostatni rok obrotowy, ale posiada fundusze rezerwowe lub zapasowe – spółka może dokonać wypłaty dywidendy. Jeśli natomiast ani ustawa, ani umowa spółki nie przewidują zasad przeznaczania określonej kwoty z zysku na kapitały zapasowy i rezerwowy, pomniejszenie obejmuje jedynie sumę niepokrytych strat oraz udziałów własnych.

Kapitał zapasowy może zostać wykorzystany na wypłatę dywidendy tylko w tej części, w której został utworzony z zysku.

Podsumowując, jeśli umowa spółki nie zawiera postanowień wskazujących, w jakiej części kapitał zapasowy może zostać przeznaczony do podziału między wspólników, wówczas kwota ta powinna zostać określona w uchwale zgromadzenia wspólników spółki.

Polub nas na Facebooku – piszemy tu i publikujemy informacje na temat bieżących przepisów i zmian.

4.67/5 (3)

Ocena

Opublikowano Dodaj komentarz

Jak założyć firmę

mężczyzna czytający notatki na ścianie

Planując założenie własnej działalności gospodarczej musimy podjąć kilka czynności. W niewielkim skrócie podpowiemy jak to przeprowadzić.

Założenie działalności gospodarczej

Większość czynności możemy wykonać przez Internet. Pierwszym krokiem, który powinniśmy wykonać jest wypełnienie formularza CEIDG-1 (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) – rejestrując swoją działalność.

Jeżeli rejestrując firmę nie posiadamy nr NIP – w momencie jego otrzymania pojawi się on automatycznie w CEIDG.

W ww. formularzu należy podać m.in. rodzaj planowanej działalności oraz wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym:

– Karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany

– Zasady ogólne i podatek liniowy

– Wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy

Prowadzenie księgowości

W formularzu CEIDG należy również wskazać, kto będzie prowadził naszą dokumentację finansową. Możemy skorzystać z usług biura rachunkowego lub też opcji księgowości internetowej (samodzielne prowadzenie dokumentacji).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Do ZUS-u składamy jeden z dwóch podstawowych dokumentów:

 • ZZA – rejestracja tylko do składki zdrowotnej:
  • chęć skorzystania z „ulgi na start” LUB
  • gdy jest się jednocześnie zatrudnionym na umowę o pracę z wynagrodzeniem powyżej minimalnej pensji krajowej.
 • ZUA – rejestracja do wszystkich składek:
  • w pozostałych sytuacjach (w tym również rejestracja do „małego ZUS-u”).

Druki te można wypełnić wraz z CEIDG on line. Jeśli nie, to w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy dostarczyć do ZUS-u dokumenty ZUA lub ZZA w formie papierowej.

Urząd Skarbowy i podatek VAT

W formularzu CEIDG informujemy Urząd Skarbowy o wybranej formie opodatkowania. Należy również określić, czy prowadząc działalność będzie się czynnym podatnikiem VAT, czy też nie. Jeżeli przedsiębiorca planuje być płatnikiem podatku VAT musi złożyć dokument o nazwie VAT-R. Kiedy opłaca się być VAT-owcem? Najprościej mówiąc wtedy, gdy do prowadzenia działalności przedsiębiorca sam będzie kupował z VAT-em (np. materiały lub usługi).

Konto bankowe

Obecnie każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadać rachunek firmowy w banku.

Zakładając konto osobiście w banku lub wypełniając formularz on-line należy posiadać:

 • dowód osobisty,
 • oryginał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – tzw. wydruk z systemu CEIDG. 

Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym Urząd Skarbowy oraz ZUS.

Dokumentację związaną z rachunkami firmy (m.in. faktury, rachunki, sprawozdania finansowe) należy przechowywać przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego.

Jeżeli przedsiębiorca współpracuje z biurem rachunkowym to warto podać adres biura księgowego jako miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej. W przypadku kontroli skarbowej, urzędnicy będą ją przeprowadzać w biurze rachunkowym a nie na terenie firmy.

4.5/5 (2)

Ocena

Opublikowano Dodaj komentarz

Tarcza antykryzysowa w 2021r.

banknot stu złotowy wiszący na sznurku

Od 4 maja weszły w życie nowe udogodnienia dla przedsiębiorców określonych branż. Będą oni mogli, między innymi wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r. Jest też możliwość pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego dla przedsiębiorców danych branż.

Tarcza trafia do kolejnych przedsiębiorców, którzy ze względu na obostrzenia wprowadzane przez rząd nie mogli prowadzić działalności gospodarczej. O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, w których jako główną działalność wskazano jeden z 63 wskazanych przez rząd kodów PKD.

O wsparcie mogą ubiegać się między innymi sklepy w galeriach handlowych, czy usługi typu ‘beauty”.

Zmiany weszły w życie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U z 2021 r., poz. 713). Rozporządzenie w zakresie pomocy udzielanej przez ZUS weszło w życie 4 maja 2021 r.

Nowa tarcza branżowa

Obecnie przedsiębiorcy z określonych branż będą mogą wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie:

 • za styczeń 2021r.
 • lub za grudzień 2020 r. i styczeń 2021r.
 • lub za luty 2021r.
 • lub za marzec i kwiecień 2021r.
 • lub za kwiecień 2021r.

Wniosek o zwolnienie płatności składkowych można składać od 4 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Zmienia się także termin na przekazanie dokumentów rozliczeniowych za wspomniany okres. Przedsiębiorca powinien to zrobić do 30 czerwca 2021 r., chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej.

Rozporządzenie z 16 kwietnia 2021r. wprowadza również zmiany w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych branż mogą otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie pięć razy.

Warunki przyznania pomocy

Wg. Rozporządzenia pomoc uzyskują przedsiębiorstwa, które prowadziły działalność gospodarczą oznaczoną określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 roku.

Kolejnym kryterium jest spadek przychodu, minimum na poziomie 40 procent, osiągnięty w jednym z trzech lub dwóch lub w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

No ratings yet.

Ocena