W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dokumentem określającym zasady wypłaty dywidend dla udziałowców jest umowa spółki. Jeżeli zapisy dotyczące wypłaty dywident nie znajdą się w umowie spółki, to wówczas zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu spółek handlowych, tj. przepis art. 192 i następne Kodeksu.

Wspólnicy nie mają jednak zupełnej dowolności w zakresie wypłacania sobie dywidendy i muszą stosować się do przepisów prawa oraz zapisów umowy spółki.

Wypłata dywidendy przy stracie

Jeżeli spółka osiągnęła zysk w danym roku, wspólnicy mają potencjalne prawo do wypłaty określonej kwoty – warunkiem tego jest podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników o podziale kwoty. 

Jeżeli natomiast spólka osiągnęła stratę w danym roku przyjmuje się, że strata w ostatnim roku obrotowym bądź niepokryta strata z lat ubiegłych redukują kwotę dywidendy, jednak nie wykluczają jej wypłaty.

W celu ustalenia czy spółka pomimo straty zachowuje prawo do wypłaty dywidendy można zastosować formułę obliczeniową wskazaną w art. 192 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z przepisem kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Jeżeli ten wynik jest dodatni, wtedy spółka posiada nadwyżkę bilansową przewyższającą kwotę niepokrytej straty, a wypłata dywidendy nie spowoduje pomniejszenia funduszu kapitałowego. Jeżeli wynik jest zerowy, oznacza to brak nadwyżki bilansowej w dyspozycji spółki, a zarazem brak wypłaty. Jeżeli wynik jest ujemny Spółka musi wypracować zysk, umożliwiający wypłatę dywident.

Kapitał zapasowy

Jeżeli w danym roku wykazana zostaje strata, wspólnicy moga dokonac podziału zysku z lat poprzednich. Jeżeli spółka nie wykazała zysku za ostatni rok obrotowy, ale posiada fundusze rezerwowe lub zapasowe – spółka może dokonać wypłaty dywidendy. Jeśli natomiast ani ustawa, ani umowa spółki nie przewidują zasad przeznaczania określonej kwoty z zysku na kapitały zapasowy i rezerwowy, pomniejszenie obejmuje jedynie sumę niepokrytych strat oraz udziałów własnych.

Kapitał zapasowy może zostać wykorzystany na wypłatę dywidendy tylko w tej części, w której został utworzony z zysku.

Podsumowując, jeśli umowa spółki nie zawiera postanowień wskazujących, w jakiej części kapitał zapasowy może zostać przeznaczony do podziału między wspólników, wówczas kwota ta powinna zostać określona w uchwale zgromadzenia wspólników spółki.

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz na stronie Sipp.pl.

Join the conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.