Świadczenie pielęgnacyjne

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest co roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2021 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1971 zł miesięcznie „na rękę”.

Świadczenie przysługuje:

  • matce albo ojcu dziecka z niepełnosprawnością,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

Dofinansowanie do turnusu online

Od 1 stycznia 2021 r. można aplikować online w systemie SOW PFRON o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. Stawiennictwo osobiste w urzędzie nie jest konieczne.

E-skierowanie

Od 8 stycznia 2021 r. wszystkie skierowania lekarskie są już wystawiane w formie elektronicznej.

Nie trzeba dostarczać do lekarza specjalisty skierowania osobiście. Rejestrując się, wystarczy podać 4-cyfrowy kod i PESEL. E-skierowanie jest zapisywane na Internetowym Koncie Pacjenta.

Stawka za zajęcia klubowe w WTZ

PFRON uchwalił, że wysokość miesięcznej stawki osobowej w programie „Zajęcia klubowe w WTZ” od 1 lutego 2021 wynosić będzie 450 zł.

Waloryzacja dodatku pielęgnacyjnego

Waloryzacji 1 marca 2021 r. uległ także dodatek pielęgnacyjny – z kwoty 229,91 zł wzrósł do 238,73 – oraz dodatek pielęgnacyjny dla inwalidów wojennych – z 344,87 do 358,11 zł.

Dostępność budynków i przestrzeni

W 2021 r. weszły w życie kolejne zapisy Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz na stronie Sipp.pl.

Join the conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.